zde se nacházíte:
Úvod

Advokátska kancelária

JUDr. Martina Ďurďovič

Zanechajte na seba kontakt, ozveme sa Vám

Spolu nájdeme riešenie

Advokátskej praxi sa venujem už od roku 2004. Vyštudovala som Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a som na túto voľbu nesmierne hrdá. Právo je totiž pre mňa predovšetkým možnosť, ako môžem svojím osobným prístupom pomôcť svojim klientom nájsť východisko z ťažkých životných situácií. Venujem sa najmä rodinnému právu so zameraním na riešenie zložitých rodinných sporov a občianskemu právu v jeho plnej šírke. Moja práca ma napĺňa a vnímam ju ako poslanie. Hovorím tiež po slovensky, anglicky, nemecky a rusky. Vo voľnom čase rada športujem - behám polmaratóny, cestujem a venujem sa svojej rodine.

JUDr. Martina Ďurďovič

advokát

Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje všeobecnú advokátsku prax so špecializáciou na rodinné právo. Radi sa Vám však budeme venovať i v nižšie uvedených odboroch. Ak svoju otázku nebudete vedieť priradiť k niektorej oblasti, prosím, kontaktujte nás. Ozveme sa Vám, či sme Vám schopní s Vašou otázkou pomôcť.

Rodinné právo

súpis listín pre nesporný rozvod, zastupovanie na súde pri sporných i nesporných rozvodoch, zvyšovanie alebo znižovanie výživného, vymáhanie výživného, riešenie odobratia detí, usporiadanie spoločného majetku

Cudzinci

založenie spoločností cudzími štátnymi príslušníkmi, nákup a predaj nehnuteľností, vybavenie oprávnenia na podnikanie v ČR, vybavenie listín na českých úradoch, zastupovanie v trestných a správnych konaniach

Právo nehnuteľností

komplexná zmluvná agenda - prevody, dary, vecné bremená zriadenie, úschova finančných prostriedkov, overovanie podpisov, zastupovanie klientov v rámci konania na príslušných katastrálnych úradoch

Občianske právo

príprava zmlúv, prevody nehnuteľností, zastupovanie dedičov, riešenie spoločného majetku, úschovy finančných prostriedkov a vymáhanie pohľadávok

Obchodné právo

zakladanie spoločností a zmeny, príprava zmlúv pre podnikateľov, vybavenie živnostenských oprávnení, pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok

Trestné právo

obhajoba ex offo i na základe plnej moci, súpis trestných oznámení a podnetov na prešetrenie, uplatňovanie nároku poškodeného proti páchateľovi, zastupovanie poškodených, a to vo všetkých fázach konania

Právo korporácií

zakladanie obchodných korporácií, nadácií, spolkov a združení, zmeny v korporáciách, zápisy do obchodného registra, vybavenie oprávnení na podnikanie, zmluvná agenda spoločností

Pracovné právo

príprava zmluvnej agendy, zastupovanie v súdnych sporoch, konzultácie a revízie existujúcich podkladov u klienta

Oddlženie

Zabezpečenie všetkých podkladov na prípravu oddlženia, zastupovanie v rámci oddlženia, komunikácia so súdom po podaní návrhu

Časté otázky

Aké sú pravidlá pri dedení výlučného majetku môjho manžela po jeho smrti?

S účinnosťou nového občianskeho zákonníka došlo v oblasti dedičstva k mnohým zmenám, rekodifikácia občianskeho zákonníka prináša nové možnosti v oblasti závetov, kde má nadobúdateľ väčšiu voľnosť a so zveličením sa dá povedať, že má omnoho voľnejšie ruky. V prípade úmrtia manžela, by súd teda v prvom rade prihliadol k závetu, ak by ho manžel zanechal. Ak by závet počas života nenapísal, nastúpilo by tzv. dedenie zo zákona - zákonné dedenie. V tejto oblasti tiež nastali zmeny, predovšetkým v počte dedičských skupín - dedičská postupnosť osôb, ktoré vstupujú do dedičstva, sa rozširuje a zákon stanovuje 6 dedičských skupín.

Manželka poručiteľa, a ďalej poručiteľove deti, spoločne spadajú do 1. dedičskej skupiny, tá je upravená v § 1635 občianskeho zákonníka ( z. č. 89/2012 Zb.). Zo zákona by sa teda dedičstvo delilo rovným dielom medzi manžela a deti. Na každého z nich by teda pripadla 1/3 dedičstva, ak by mal zosnulý ženu a dve deti.

Ako môže konať darca nehnuteľnosti po prevedení daru v smere vrátenia daru?

Nehnuteľnosti ako predmet daru sú pomerne častou záležitosťou, pretože na rozdiel od kúpy je darovanie medzi príbuznými v priamom rade oslobodené od dane. Naopak nevýhodou darovania je práve možnosť darcu za určitých okolností v budúcnosti požadovať vrátenie daru. K problematike vrátenia daru sa už skôr vyslovil Najvyšší súd ČR, ktorý vo svojom rozhodnutí stanovil nasledujúce: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ (pozri Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 23. januára 2001, sp. zn. 29 Cdo 228/2000). 

Ak sa obávate toho, že by darca mohol požadovať vrátenie daru, je potrebné zvážiť všetky okolnosti prípadu a pozrieť sa na to, či svojím konaním „hrubo porušujete dobré mravy“, ako zákon stanovuje podmienku vrátenia daru. 

Pre podrobné posúdenie nás neváhajte kontaktovať.

Môžem zabrániť styku otca môjho dieťaťa s mojím dieťaťom?

Otec dieťaťa má zákonné právo na styk s dieťaťom a naopak dieťa má zákonné právo na styk so svojím otcom. 

Ak však má matka po zrelej úvahe pochybnosti o tom, v akom prostredí sa dieťa nachádza a s akými ľuďmi sa v čase, ktorý trávi s jeho otcom, stýka, môže matka dať podnet na Orgán sociálno-právnej ochrany detí (tzv. OSPOD). Tento štátny orgán dohliada na sociálny a mravný vývoj detí a k tomuto dohľadu je oprávnený právomocou, vďaka ktorej môže pracovník/pracovníčka OSPOD-u prešetriť vzniknutú situáciu. Ako prvý krok je teda dobré  obrátiť sa na tento orgán, a to v mieste bydliska dieťaťa, aby bola naplnená miestna príslušnosť daného orgánu. Tu je potrebné popísať situáciu a čoho sa matka obáva. 

Ak však  matka predpokladá, že styk dieťaťa s jeho otcom priamo ohrozuje mravnú výchovu dieťaťa a tento styk nie je v záujme dieťaťa, môže sa matka priamo obrátiť na súd.  Príslušným súdom bude okresný súd v mieste bydliska dieťaťa, na tento súd sa môže podať žiadosť na úpravu styku s neplnoletým, napr. tak, že pri tomto styku bude matka prítomná, alebo môže matka žiadať úplný zákaz styku s otcom. Súd zváži uvedené dôvody, počas pojednávania bude prítomný i zástupca už spomínaného OSPOD-u. Je nutné však podotknúť, že jediné kritérium pri úprave styku s neplnoletým, ktoré bude pre súd zásadné, je blaho dieťaťa. Preto vrelo odporúčame vyvarovať sa v tomto konaní osobnej nenávisti k bývalému partnerovi a myslieť len na záujmy dieťaťa. Bolo by vhodné mať dôkazy na  tvrdenie o nevhodnosti kontaktu dieťaťa s otcom alebo osobami, ktoré sú pri styku otca s dieťaťom prítomné. Návrh na súd musí byť čo najviac zdôvodnený, aby bolo od začiatku zrejmé, aké sú dôvody  obáv a samotného návrhu na súd.

Čo robiť, keď následne zistím zápis vecných bremien na novo kúpených nehnuteľnostiach?

Pozemky sú nehnuteľnými vecami, evidovanými v Katastri nehnuteľností. Práva vzťahujúce sa k nehnuteľnej veci, v tomto prípade vecné bremená, sa taktiež evidujú v Katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností patrí medzi verejné zoznamy, čo znamená, že každý má právo do Katastra nehnuteľností nahliadnuť, zadovážiť si z neho odpisy, výpisy apod. Od okamihu, kedy je zapísané právo vzťahujúce sa k evidovanej nehnuteľnej veci, nikoho neospravedlňuje neznalosť takého zápisu, ako napokon vyplýva z ustanovenia § 980 odst.1 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, ktorý hovorí, že: „Ak je do verejného zoznamu zapísané právo k veci, neospravedlňuje nikoho neznalosť zapísaného údaju.“ Nakladanie s nehnuteľnými vecami je veľmi významným právnym konaním, túto skutočnosť je potrebné mať na pamäti, a to aspoň v tej súvislosti, že každý, kto chce ohľadne nehnuteľnej veci právne konať, nahliadne do Katastra nehnuteľností a presvedčí sa o príslušnom zápise. 

Je možné žiadať o prípadné zrušenie a následné vymazanie vecných bremien z verejného zoznamu, ak nie sú vecné bremená využívané, to však závisí od konkrétnych okolností, od toho, o aké vecné bremená ide apod. Je teda nutné poznať viac podrobností. 

Čo sa týka vrátenia časti kúpnej ceny, v tomto prípade veľmi záleží na vzťahu kupujúceho s predávajúcim. Môže požadovať vrátenie časti kúpnej ceny, za predmetné vecné bremená, ktoré zaťažujú zakúpené nehnuteľné veci, ale všetko závisí od „dobrej vôle“ predávajúceho. Neexistuje tu právny dôvod na vrátenie časti kúpnej ceny, rovnako ako žiadny právny dôvod nesvedčí odstúpeniu od predmetnej predkupnej a kúpnej zmluvy.

Na bližšie posúdenie prípadu je ale nevyhnutné  bližšie sa oboznámiť s podrobnosťami prípadu a je vhodné to konzultovať v našej kancelárii.

Ako zrušiť spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti?

Ak nie je možný dohovor medzi spoluvlastníkmi, má každý spoluvlastník právo podať na súd návrh na usporiadanie spoluvlastníctva - pozri § 1143 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Tento návrh podáte na miestne a vecne príslušný súd, čo v tomto prípade bude okresný súd. 

Do tohto návrhu uvedie žalobca všetky relevantné skutočnosti, popíše vzniknutú situáciu. Môže v návrhu tiež navrhovať spôsob usporiadania tohto spoluvlastníctva, je však nutné uviesť, že rozhodnutie, akým spôsobom bude spoluvlastníctvo usporiadané, je plne v kompetencii daného súdu. Spôsoby usporiadania spoluvlastníctva sú vymedzené zákonom tzv. taxatívnym spôsobom (znamená, že tento výpočet je kompletný a konečný a iný spôsob usporiadania nie je možný). Tieto spôsoby nájdete v § 1141 odst.2 OZ. Ich poradie nie je náhodné, súd pristupuje k týmto spôsobom postupne, až potom, keď daný spôsob nie je možný, prikročí k ďalšiemu. Pre bližší rozbor prípadu môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Zánik vecného bremena užívania bytu.

Služobnosť bytu býva spravidla zriadená pre určitú osobu, v zásade  ide o osobnú služobnosť a toto právo zodpovedajúce služobnosti bytu teda zaniká najneskôr smrťou oprávnenej osoby, prechod služobnosti bytu na dediča je v zásade vylúčený. Môže však dôjsť k rozšíreniu služobnosti i na dediča. Podrobnosti ohľadom predmetnej služobnosti bytu nájdete v Zmluve o zriadení služobnosti. Na komplexné posúdenie situácie by bolo vhodné preštudovať i túto zmluvu. 

V prípade, že máte v úmysle žiadať  zrušenie práva zodpovedajúceho služobnosti bytu pre oprávnenú osobu, ktorá nie je osobou zosnulou, bude nutné sa s oprávnenou osobou dohodnúť na zrušení práva zodpovedajúceho služobnosti bytu, teda uzatvoriť s oprávnenou osobou zmluvu týkajúcej sa zrušenia práva zodpovedajúceho služobnosti bytu. Táto zmluva sa následne stane podkladom pre vymazanie služobnosti bytu z verejného zoznamu, teda z Katastra nehnuteľností. Viac-menej by sme napísanie takejto zmluvy  odporúčali zveriť advokátovi, aby následné vkladové konanie na vymazanie práva z Katastra nehnuteľností prebehlo bez problémov. S napísaním takejto zmluvy Vám v našej kancelárii samozrejme radi pomôžeme. Zápis vzniku, zmeny či zániku práva do Katastra nehnuteľností sa podľa ustanovenia § 11 katastrálneho zákona vykonáva vkladom. Čo sa priebehu vkladového konania týka, návrh na vklad do Katastra nehnuteľností sa podáva výhradne na predpísanom formulári. Čo sa týka úmyslu žiadať zrušenie práva zodpovedajúceho služobnosti bytu u osoby zosnulej, v tomto prípade bude nutné podať Návrh na vklad vymazania zaniknutého práva z Katastra nehnuteľnosti, k tomuto návrhu predložiť úradne overenú kópiu úmrtného listu a ďalej napísané prehlásenie majiteľov bytu s náležitosťami podľa § 66 odst.3 katastrálnej vyhlášky 357/2013 Zb., že k zániku práva zodpovedajúceho služobnosti bytu došlo úmrtím oprávnenej osoby. S podaním návrhu na vklad je tiež vždy spojená povinnosť na úhradu správneho poplatku vo výške 1.000,- Kč, ledaže je podanie návrhu v danej veci alebo u daných účastníkov zo zákona od poplatku oslobodené.

Čo o nás povedali klienti

Dostať v dnešnej dobe dobrú právnu radu je vzácnosť. Nestačí poznať paragrafy, zákonníky a vyhlášky. Dôležité je poznať súvislosti s tým, s čím klient prichádza. Mať dar vcítiť sa do situácie z ľudského pohľadu vždy, keď som prišiel po radu, či to bolo v osobnej, či pracovnej, či podnikateľskej záležitosti, tak som v tejto advokátskej kancelárii tú atmosféru záujmu o súvislosti zažil. A výsledok? Vždy som bol úplne spokojný!

Ing. Miloslav Zimmermann

konateľ spoločnosti SCENIUS s.r.o.

Pani doktorka Ďurďovič a jej tím sa rýchle stali členmi našej Internesto Family vďaka nadštandardným službám a ústretovému správaniu. Jej rady a odporúčania nám pomohli, aby sme mohli ubytovávať našich hostí s maximálnym úsmevom bez akýchkoľvek starostí. Za celú rodinu ďakujem.

Radek

internesto.com

S advokátkou JUDr. Martinou Ďurďovič spolupracujem už dlhšie ako 15 rokov, a to hlavne z dôvodu rýchleho, ústretového a účinného riešenia všetkých mojich i firemných prípadov. Osobne si veľmi cením konštruktívny prístup k riešeniu problému vrátane výkladu všetkých aspektov. Veľmi silnou stránkou je tiež príprava niekoľkých návrhov riešenia vrátane upozornenia na možné riziká. Pri osobných rokovaniach vystupuje vždy veľmi profesionálne.

Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.

ředitel divize / SUEZ Využití zdrojů a.s.

Odborne erudovaný, ľudský a rozvážny prístup, dostanete sa do rúk milých profesionálov, ktorí sa Vás ujmú v úplnosti tak, že sa o Vás postarajú. Nie ste pre nich „kauza“, ste pre nich ten, kto prichádza so žiadosťou o pomoc a táto pomoc nie je len v rovine riešenia „kauzy“, ale vo všetkom, čo okolo nej je, nielen v rovine právnej, ale i ľudskej. Hľadajú riešenia, ktoré Vás maximálne ochránia a presadia Vaše práva, nie však v rovine stretu. Veľmi rada odporúčam. Nielen ja, ale i moji priatelia, ktorí dali na moju radu, sú veľmi spokojní.

Ing. Judita Revallo

erudovaný daňový poradca

Veľmi si vážim Váš ľudský prístup, ktorý je podľa môjho názoru najmä v oblasti rodinného práva, najdôležitejší pre tých, ktorí sa bohužiaľ ocitnú v situácii, kedy sú nútení bojovať o svoje deti, to najcennejšie, čo človek na svete má. Kedy musí prekonať a nájsť v sebe dostatok sily na rozhodnutie svoj život zmeniť a nebáť sa o svojich problémoch prehovoriť.

Klient si neprial zverejniť svoje meno