zde se nacházíte:
Úvod

Advokátní a mediační kancelář

JUDr. Martina Ďurďovič

Zanechte na sebe kontakt, ozveme se Vám

Společně najdeme řešení

Advokátní praxi se věnuji již od roku 2004. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a jsem na tuto volbu nesmírně hrdá. Právo je totiž pro mne především možnost, jak mohu svým osobním přístupem pomoci svým klientům najít východisko z obtížných životních situací. Věnuji se zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu v jeho plné šíři. Má práce mne naplňuje a vnímám ji jako poslání. Mluvím také slovensky, anglicky, německy a rusky. Ve volném čase ráda sportuji - běhám půlmaratony, cestuji a věnuji se své rodině.

JUDr. Martina Ďurďovič

advokát

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje všeobecnou advokátní praxi se specializací na rodinné právo. Rádi se Vám však budeme věnovat i v níže uvedených oborech. Pokud svůj dotaz nebudete moci přiřadit k některé oblasti, prosím, kontaktujte nás. Ozveme se Vám, zda jsme Vám schopni s Vaším dotazem pomoci.

Rodinné právo

sepis listin pro nesporný rozvod, zastupováni u soudu při sporných i nesporných rozvodech, zvyšování nebo snižování výživného, vymáhání výživného, řešení odebírání dětí, vypořádání společného jmění

Cizinci

založení společností cizími státními příslušníky, nákup a prodej nemovitostí, vyřízení oprávnění k podnikání v ČR, vyřízení listin u českých úřadů, zastupování v trestních a správních řízeních

Právo nemovitostí

komplexní smluvní agenda - převody, dary, věcná břemena zřízení, úschova finančních prostředků, ověřování podpisů, zastupování klientů v rámci řízení u příslušných katastrálních úřadů

Občanské právo

příprava smluv, převody nemovitostí, zastupování dědiců, řešení společného jmění, úschovy finančních prostředků a vymáhání pohledávek

Obchodní právo

zakládání společností a změny, příprava smluv pro podnikatele, vyřízení živnostenských oprávnění, připomínkování smluv, vymáhání pohledávek

Trestní právo

obhajoba ex offo i na základě plné moci, sepis trestních oznámení a podnětů k prošetření, uplatňování nároku poškozeného proti pachateli, zastupování poškozených a to ve všech fázích řízení

Právo korporací

zakládání obchodních korporací, nadací, spolků a sdružení, změny v korporacích, zápisy do obchodního rejstříku, vyřízení oprávnění k podnikání, smluvní agenda společností

Pracovní právo

příprava smluvní agendy, zastupování v soudních sporech, konzultace a revize stávajících podkladů u klienta

Oddlužení

zajištění všech podkladů pro přípravu oddlužení, zastupování v rámci oddlužení, komunikace se soudem po podání návrhu

Časté otázky

S čím se na vás mohu obrátit?

Specializuji se především na právo občanské, rodinné, trestní, pracovní, právo nemovitostí a oddlužení. Po předchozí domluvě jsem však schopna poskytnout právní služby i v jiných oblastech. Neváhejte mě proto kontaktovat.

V rámci své činnosti poskytuji širokou škálu služeb od sepisu právních dokumentů, přes poradenství až po zastupování před soudy. Rovněž provádím ověřování podpisů a klienti mohou využít advokátní úschovy.

Kolik za služby zaplatím?

Odměna advokáta je v zásadě stanovena dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna). Její výše se odvíjí od charakteru a složitosti daného případu a dále od rozsahu a trvání spolupráce. V případě, že odměna takto stanovena není, řídí se její výše vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (mimosmluvní odměna).

Smluvní odměna může být stanovena jedním z těchto způsobů, případně jejich kombinací:

  • hodinová sazba – Je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Při použití cizího jazyka může být sazba vyšší.
  • úkonová sazba – určena v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Cena je stanovena za konkrétní úkony, jimiž může být např. sepsání žaloby, sepsání právního rozboru věci či účast či soudním jednání.
  • paušální odměna – zpravidla měsíční, volena při dlouhodobém poskytování právních služeb v delším období.
  • odměna závislá na výsledku sporu – typicky procentní část z vymožené pohledávky.

Jsem připravena poskytnout nezávaznou finanční nabídku vzhledem ke konkrétnímu případu. Je rovněž možné sestavit balíček služeb šitý na míru klientovi. Neváhejte mě tedy oslovit.

K ceně právních služeb je vždy připočtena zákonná sazba DPH, protože jsem plátcem DPH.

Co si mám připravit na první schůzku?

Na první schůzce mě seznámíte s Vaším případem, společně zhodnotíme situaci a navrhnu Vám, jak je možno dále postupovat. K tomu, abych Vás mohla zastupovat, budu potřebovat abyste mi udělili plnou moc. Po dohodě o podobě budoucí spolupráce uzavřeme smlouvu o poskytování právních služeb, jejíž součástí bude rovněž ustanovení o odměně advokáta.

Na první jednání je vhodné s sebou vzít listinné podklady, které se týkají případu. Z nich vyberu ty pro případ důležité a případně Vás požádám o doplnění dalších údajů.

Budu se muset účastnit všech soudních jednání?

Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci či nebudete chtít jednání účastnit, zpravidla postačí, když se jej bude účastnit Váš advokát. To je možné ovšem pouze v případě že nejste povoláni svědčit.

Můžete mě odmítnout zastupovat?

Pakliže jsem Vám nebyla ustanovena soudem nebo určena Českou advokátní komorou, mohu Vás dle zákona o advokacii odmítnout zastupovat. V některých případech Vás dokonce ze zákona odmítnout zastupovat musím. Jedná se například o situaci, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů, tedy tehdy pokud zastupuji nebo jsem v minulosti zastupovala Vaši protistranu, nebo pokud si jsem jistá, že na Vaši záležitost časově nebo odborně nestačím.

Je vaše kancelář pojištěna?

Ano. Pro případ, že klientovi vznikne při poskytování právních služeb škoda, mám uzavřenou pojistnou smlouvu na částku 20.000.000,- Kč.

Co o nás řekli klienti

Dostat v dnešní době dobrou právní radu je vzácnost. Nestačí znát paragrafy, zákoníky a vyhlášky. Důležité je znát souvislosti s tím, s čím klient přichází. Mít dar vcítění se do situace z lidského pohledu. Vždy, když jsem přišel o radu, ať to bylo v osobní nebo pracovní či podnikatelské záležitosti, tak jsem v této advokátní kanceláři tu atmosféru zájmu o souvislosti zažil. A výsledek? Vždy jsem byl naprosto spokojen!

Ing. Miloslav Zimmermann

jednatel společnosti SCENIUS s.r.o.

Paní doktorka Ďurďovič a její tým se rychle stali členy naší Internesto Family díky nadstandardním službám a vstřícnému chování. Její rady a doporučení pomohly k tomu, abychom mohli ubytovávat naše hosty s maximálním úsměvem bez jakýchkoliv starostí. Za celou rodinu děkuji.

Radek

internesto.com

S advokátkou JUDr. Martinou Ďurďovič spolupracuji již déle jak 15 let a to hlavně z důvodu rychlého, vstřícného a účinného řešení všech mých či firemních případů. Osobně si velmi cením konstruktivního přístupu řešení problému včetně výkladu všech aspektů. Velmi silnou stránkou je též příprava několika návrhů řešení včetně upozornění na možná rizika. Při osobních jednáních vystupuje vždy velmi profesionálně.

Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.

ředitel divize / SUEZ Využití zdrojů a.s.

Odborně erudovaný, lidský a rozvážný přístup, dostanete se do rukou milých profesionálů, kteří se Vás ujmou v úplnosti tak,  že se o Vás postarají. Nejste pro ně "kauza", jste pro ně ten, kdo přichází s žádostí o pomoc a tato pomoc není jen v rovině řešení "kauzy", ale ve všem co kolem ní je, nejen v rovinně právní, ale i lidské. Hledají řešení, která Vás maximálně ochrání a prosadí Vaše práva, ne však v rovině střetu. Moc ráda doporučuji. Nejen já, ale i mí přátelé, kteří dali na mou radu, jsou velmi spokojeni.

Ing. Judita Revallo

erudovaný daňový poradce

Velmi si vážím Vašeho lidského přístupu, který je, dle mého názoru zejména v oblasti rodinného práva, nejdůležitější pro ty, kteří se bohužel ocitnou v situaci, kdy jsou nuceni bojovat o své děti, to nejcennější, co člověk na světě má. Kdy musí překonat a sebrat v sobě dostatek síly k rozhodnutí svůj život změnit a nebát se o svých problémem promluvit.

 Klient si nepřál zveřejnit své jméno

Vzhledem k mé puntičkářské povaze, dovolím si s čistým svědomím konstatovat, že právní služby, které mi byly poskytnuty, dosahují velice vysoké úrovně. Postup kanceláře při řešení mých právních záležitostí, byl založen na důkladné znalosti právních předpisů a zákonů s přihlédnutím k mým individuálním potřebám. Rád bych touto cestou vyzdvihl spolehlivost, příjemné vystupování a hlavně čestné jednání, na což jsem se vždy mohl bez zaváhání spolehnout. Děkuji.

Ing. Richard Zela