zde se nacházíte:
Úvod > Blog

Blog

Predkupné právo u spoluvlastníkov

01/22/2018

Od 1. 1. 2018 sa vracia do nášho právneho poriadku predkupné právo spoluvlastníkov nehnuteľností, ktoré bolo od 1. 1. 2015 z nášho právneho poriadku vypustené. Táto úprava je obsiahnutá v občianskom zákonníku, teda z. č. 89/2012 Zb. v platnom znení. Ak dochádza k prevodom nehnuteľností, ku ktorým sa viaže spoluvlastníctvo, teda majú viac než jedného vlastníka, je potrebné na túto zmenu pamätať a splniť povinnosti spojené s predkupným právom spoluvlastníkov. Právna úprava ale obsahuje i výnimky, v rámci ktorých sa predkupné právo neuplatňuje. Ide  o tieto prípady:

  1. prechod spoluvlastníckeho podielu (napr. v rámci dedičského konania alebo v prípade zmeny spoluvlastníka v rámci fúzie alebo rozdelenia); a
  2. prevod spoluvlastníckeho podielu na príbuzného v rade priamom, súrodencov, manžela, partnera podľa zákona upravujúceho registrované partnerstvá, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú, osoby zošvagrené alebo osoby, ktoré spolu trvalo žijú (všetky vyššie uvedené osoby občiansky zákonník považuje za osoby blízke).

Zavedenie predkupného práva teda nie je absolútne a rovnako ako v minulosti i zákon č. 89/2012 Zb. v platnom znení upravuje výnimky, ktoré sú vyššie špecifikované a zjednodušuje prevody podielov v rámci rodín.

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať a radi Vám poradíme s Vašou otázkou.