zde se nacházíte:
Úvod > Blog

Blog

Předkupní právo u spoluvlastníků

22.01.2018

Od 1.1.2018 se vrací do našeho právního řádu předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí, které bylo od 1.1.2015 z našeho právního řádu vypuštěno. Tato úprava je obsažená v občanském zákoníku, tedy z.č. 89/2012 Sb. v platném znění. Pokud dochází k převodům nemovitostí, ke kterým se váže spoluvlastnictví, tedy mají více než jednoho vlastníka, je potřeba na tuto změnu pamatovat a splnit povinnosti spojené s předkupním právem spoluvlastníků. Právní úprava ale obsahuje i výjimky, v rámci kterých se předkupní právo neuplatňuje. Jedná se o tyto případy:

  1. přechodu spoluvlastnického podílu (např. v rámci dědického řízení nebo v případě přeměny spoluvlastníka v rámci fúze nebo rozdělení); a
  2. převodu spoluvlastnického podílu na příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela, partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (všechny výše uvedené osoby občanský zákoník považuje za osoby blízké).

Zavedení předkupního práva tedy není absolutní a stejně jako v minulosti i zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění upravuje výjimky, které jsou výše specifikovány a zjednodušuje převody podílů v rámci rodin.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat a rádi Vám poradíme s Vaším dotazem.